Amit Sagie – Give It All ( ניתן את הכל) LYRICS | Hit & Run Season 1 Soundtrack

🎶 LYRICS:- את המנגינה שלי אי אפשר להפסיקתן לי את הרידים שעמית שגיא הפיקכמה שניסו לעצור לא יצליחוסולג׳יי בן לאווי באים להדליק